P E N C I L
Login
#vocab Mù mặt
Nhìn mặt ai cũng thấy na ná giống nhau không phân biệt được.