P E N C I L
Login
#vocab Trà chè

#taplamvan #vocab trà chè
Anh Nam cầm ấm trà với cái tách ra mời.
Bé Bắc khen .... chè ngon quá
Anh Nam: liền lấy cục đá bỏ vào trà bảo. Cái này là trà đá
Bé Bắc: .... chè đá 
Anh Nam vào bê ra ly chè đậu đen nước cốt dừa, rồi bỏ cục nước đá vào ly cái tõm và hỏi thách thức... thế cái này bé gọi là gì ?!?!?


Copyright (C) 2Ly


---

Ở phía bắc, người ta thường gọi chung cây chè là “chè” và sản phẩm làm ra từ cây chè cũng là “chè”. 

Trong khi đó, ở miền Nam, người ta có cách phân biệt tương đối rõ hơn: Cây trồng gọi là “chè”; còn với sản phẩm chế biến thì gọi là “trà”. 

https://laodong.vn/xa-hoi/khi-nao-dung-tu-tra-va-khi-nao-la-che-96344.bld